OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "OP") platí pro poskytování produktů a služeb v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem prodávajícího, a také živých akcí pořádaných prodávajícím, kterým je Lucie Nastaj, IČ: 73266418 se sídlem: Luční 9, 741 01 Nový Jičín. Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění Čj.MUNJ-114126/2022/OŽÚ, kontaktní údaje/doručovací adresa: Luční 9, 741 01 Nový Jičín, email: info@lucienastaj.cz, https://lucienastaj.cz, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího https://lucienastaj.cz. 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícícho (dále také "Poskytovatel") a kupujícího (dále také „Uživatel“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách https://lucienastaj.cz.

2. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

2.1. OP
Tyto Obchodní podmínky.

2.2. POSKYTOVATEL
Lucie Nastaj
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění Č.j.: MUNJ-114126/2022/OŽÚ - S-MUNJ-22722/2022/OŽÚ vydaného dne 26.03.2014 , IČ: 73266418
Sídlo: Luční 9, 741 01 Nový Jičín
Telefonní číslo: +420773579310
E-mail: info@lucienastaj.cz

2.3. UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

2.4. SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  

2.5. SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 

2.6. PRODUKT
Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy mi namísto Ceny poskytujete své osobní údaje).
Živá akce, živý workshop, přednáška, který je předmětem smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. 

2.7. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

2.8. CENA
Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.   

2.9. WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní https://lucienastaj.cz.

2.10. WEB
Internetové stránky s doménou lucienastaj.cz

2.11. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.12 Změna termínů
Prodávající si v naléhavých případech vyhrazuje právo na změnu termínu či místa konání akce.
V případě zrušení nebo nekonání akce před jejím začátkem z důvodů neležících na straně prodávajícího a nezpůsobených kupujícím má kupující nárok na volný vstup na další akci konanou po zrušené nebo nekonané akci.
Při přerušení nebo ukončení akce po jejím začátku z důvodů nezpůsobených prodávajícím nárok na vrácení ceny účastnického poplatku zaniká.
Prodávající nevrací nevyužitý účastnický poplatek. Marným proběhnutím akce se nevyužitý vstup na akci stává neplatným.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu již ohlášeného programu a termínu akce.

 

3. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
3.1. Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. 

3.2. Vstupem do online kurzu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a Lucie Nastaj jako Poskytovatel nenese odpovědnost za úspěch či neúspěch. Lucie Nastaj jako Poskytovatel, se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

3.3. Lucie Nastaj jako Poskytovatel nenese odpovědnost vzhledem k žádné osobě ani bytosti a to vzhledem k jakékoliv ztrátě nebo újmě způsobeným přímo nebo nepřímo informacemi obsaženými v digitálních Produktech. Veškeré informace v digitálních Produktech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná, a nepřesná a proto Lucie Nastaj jako Poskytovatel není zodpovědná za rozhodnutí klienta jako Uživatele, ani za akci založenou na těchto doporučeních.

3.4. Lucie Nastaj jako Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v digitálních Produktech. Po celou dobu trvání digitálních Produktů či členství v online kurzu, online výzvě jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, motivace apod. Toto vše je pouze ve Vašich rukách.

3.5. Lucie Nastaj jako Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v digitálních Produktech nabízených na webových stránkách: https://lucienastaj.cz

 

4. INFORMACE NA WEBU
4.1.  Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty a služby zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    

4.2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

 

5. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
5.1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.

5.2. Označení Produktu, popis jeho hlavních vlastností, a Cena, včetně informace o tom, zda je Cena s DPH či bez DPH je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

5.3. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Uživateli, objednávaném Produktu, zboží nebo službě, Ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní Ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním Produktu či poskytnuté služby. U online Produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

5.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Uživatel má možnost před vlastním odesláním Objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  

5.5. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávám s povinností platby“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Získat zdarma“ nebo "Registrovat se zdarma") je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

5.6. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.   

5.7. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

5.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

 

6. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ
6.1. Cena Produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném Webovém rozhraní Poskytovatele. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

6.2. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

6.3. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení Produktu či služby. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

6.4. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

6.5. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

6.6. Cenu produktu/služby hradí Uživatel bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. 

 

ZPŮSOB PLATBY

6.7. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) standardním bankovním převodem na můj účet,

b) online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.

c) online bankovním převodem (rychlý online převod) 

• uvedení informací o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

6.8. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

6.9. Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana).
Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

Bližší informace o jednotlivých platebních metodách najdete zde:
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6.10. Platba na splátky

Je-li tato možnost u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky. 

V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, a nebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

Platba na splátky probíhá formou pravidelné opakované platby, prostřednictvím platební brány Stripe. Pokud se jedná o platbu opakovanou a Uživatel si objednává programu na splátky, musí Uživatel udělit předem svůj souhlas i s Opakovanými platbami v objednávkovém formuláři, kde se i nachází informace o tom, na kolik splátek je Cena rozložena.

SPLATNOST CENY
6.11. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 3 dnů, není-li uvedeno jinak, od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

6.12. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

6.13. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad - fakturu.

6.14. Uživatel je povinen uhradit Cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění. 

7. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
7.1. Digitální obsah online kurzu/webináře/e-booku Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

7.2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

7.3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

7.4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
7.5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  

7.6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7.7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
7.8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

7.9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  

 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
7.10. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

7.11. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.  

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
7.12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

7.13. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

 

8. AUTORSKÁ PRÁVA, MLČENLIVOST A ZABEZPEČENÍ
8.1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

8.2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

8.3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

8.4. Produkty, které Poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. 

8.5. Přístupové údaje k online Produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Uživatele. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

9.2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   

9.3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  

9.4. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

9.5. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

9.6. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

9.7. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

10. REKLAMACE
10.1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

10.2. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

10.3. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

10.4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

10.5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

 

11. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ 
11.1. Protože nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných Produktů možnost minimálně 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online kurz není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14 denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách Vámi vybraného Produktu. 

11.2. O odstoupení od smlouvy v rámci garance vrácení peněz je nejdříve nutné vždy telefonicky informovat na telefonním čísle +420773579310. Až po tomto informování prostřednictvím telefonátu zašlete informaci dále elektronickou formou na info@lucienastaj.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu. 

11.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k Produktu.

11.4. V případě, že nebudete předem jako Uživatel telefonicky informovat o odstoupení od Smlouvy v rámci garance vrácení peněz Poskytovatele na telefonním čísle +420773579310 a zašlete tuto informaci jen na výše uvedený email Poskytovatele, není v takovém případě Poskytovatel povinen Vám jako Uživateli v rámci garance vrácení peněz vyhovět.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
12.1. Poskytovatel plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do Objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. 

12.2. Na požádání Vám Lucie Nastaj jako Poskytovatel, obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@lucienastaj.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

12.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ
12.4. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.5. Vyplněním registračního nebo objednávkového formuláře Uživatel souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň Uživatel uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. 

COOKIES
12.6. Lucie Nastaj používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. 
 

13. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
13.1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

13.2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Plzni a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

13.3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

14.2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

14.3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.4. Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.

14.5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

14.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

14.7. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

14.8. Tyto OP jsou účinné od 1. 2. 2023.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát: Lucie Nastaj, Luční 9, 741 01 Nový Jičín, info@lucienastaj.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte